വ്യവസായ വാർത്ത

  • നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ

    നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾ ഉപകരണ വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, എർത്ത് വർക്ക് നിർമ്മാണ ജോലികൾ, നടപ്പാത നിർമ്മാണം, മെയിന്റനൻ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സമഗ്രമായ യന്ത്രവത്കൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക
  • നിർമ്മാണ സാഹചര്യം

    നിർമാണ സാഹചര്യം ആഗോള നിർമ്മാണ യന്ത്ര വ്യവസായത്തിൽ, ചൈനയുടെ സ്ഥാനം വീണ്ടും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു - മികച്ച 50 ആഗോള നിർമ്മാണ യന്ത്ര നിർമ്മാതാക്കളിൽ, ചൈനയുടെ ലിസ്റ്റുചെയ്ത സംരംഭങ്ങൾ വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമതായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
    കൂടുതല് വായിക്കുക